Algemene voorwaarden, huisregels en tarieven huiswerkklassen S.B.I. Douma op het Niftarlake College.

Geldend voor het schooljaar 2011/2012.

Voorwaarden

Algemeen.

 1. SBI Douma gaat met de aan haar toevertrouwde leerlingen en hun ouders een inspanningsverplichting aan. Wij doen ons uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, doch kunnen geen garanties doen omtrent de schoolresultaten.
 2. De door ouders en leerlingen verstrekte gegevens, niet betreffende school- en huiswerk, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Het staat de ouders zelfs vrij communicatie over de leerling met de docenten en leraren niet toe te staan.
 3. Inschrijving staat open voor alle leerlingen van de onderbouw van het Niftarlake College, tenzij de leerling voor enige tijd geschorst is.
 4. De communicatie geschiedt hoofdzakelijk middels het emailadres hwknift@sbidouma.nl
 5. Buiten de begeleidingstijd om en in noodgevallen ook tijdens de begeleidingstijd zijn wij telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0346-570350.
 6. Mogelijke schade die de leerlingen tijdens de huiswerkklas veroorzaken zal de leerling worden aangerekend. Schade wordt verhaald op de ouders van de leerling.

 

Inschrijving.

 1. De inschrijving van een leerling geschiedt via de website http://www.sbidouma.nl, dan wel via bovenwermeld emailadres. Bij inschrijving wordt gekozen voor vorm en hoeveelheid.
 2. Er kan gekozen worden uit huiswerkklas of huiswerkbegeleiding.
 3. Ingeschreven kan worden voor één, twee, drie, vier of vijf keer per week.
 4. Combinatie van de verschillende vormen is mogelijk.

 

Kosten.

 1. De kosten bestaan uit een basisbedrag en een begeleidingsbijdrage. Deze bedragen staan op de site en in het informatieboekje vermeld en worden eens per jaar, in de grote vakantie, aangepast.
 2. Bij inschrijving gedurende een maand en aan het einde van het schooljaar wordt het basisbedrag partieel aangepast. Deze aanpassing is op ¼ maanden, afgerond naar boven.
 3. De begeleidingsbijdrage voor iedere vorm van huiswerkklas is op basis van het geplande aantal middagen.

 


Verandering van inschrijving.

 1. Verandering van inschrijving, en dus ook uitschrijving, kan tot zeven dagen voor het einde van de maand.
 2. Aan het einde van het schooljaar worden leerlingen die het aankomende jaar in de bovenbouw zitten automatisch uitgeschreven, omdat de huiswerkklassen alleen aan de onderbouw aangeboden wordt. De ouders worden hiervan telefonisch of per mail op de hoogte gesteld. Er wordt hen voorrang geboden bij inschrijvingen voor de studiebegeleiding op de Kerkweg.
 3. Aan het einde van het schooljaar wordt bij leerlingen die het aankomende jaar nog steeds in de onderbouw zitten de begeleiding tijdelijk stopgezet. Zonder tegenbericht van de ouders wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar de huiswerkklas zonder wijzigingen voortgezet.

 

 

Betaling

 1. Betaling geschiedt achteraf op basis van de verstuurde faktuur.

 

 

Roosterregels.

 1. De huiswerkklassen worden wekelijks ingepland op maandag tot en met vrijdag in één of meerdere lokalen van het Niftarlake College.
 2. De huiswerkklassen beginnen om 14:10 en eindigen om 17:45.
 3. Ingeval de lessen voor de gehele school eerder dan 14:10 vervallen, proberen wij de huiswerkklassen eerder te laten beginnen en eerder op te houden.
 4. Tijdens schoolvakanties, huiswerkvrij en feestdagen wordt geen huiswerkklas gepland.
 5. Als middels een bericht op de site van de school duidelijk is dat leerlingen uit een bepaalde klas op een middag de huiswerkklas niet kunnen bezoeken vanwege een door school georganiseerde activiteit wordt die middag niet gepland en dus ook niet in rekening gebracht.
 6. Omroosteren van de voor huiswerkklas ingeschreven dagen gedurende een lopende maand is niet mogelijk.
 7. Verandering van ingeschreven vorm gedurende een lopende maand is wel mogelijk.
 8. Iedere leerling heeft het recht, zonder bijbetaling, per maand één keer extra te komen. Dit moet wel in overleg met het instituut in verband met de absentiecontrole en de bezetting.

 


Presentie leerling.

 1. De leerlingen hebben presentieplicht.
 2. De leerlingen worden geacht zich binnen een kwartier na afloop van hun lessen bij de huiswerkklassen te melden.
 3. Hierna worden zij als ‘te laat’ aangemerkt, hetgeen gemeld wordt opde huiswerkkaart.
 4. Na meer dan een half uur te laat wordt de leerling opgevat als afwezig.
 5. Afwezigheid van de leerling moet door de ouders vooraf doorgegeven, dan wel achteraf bevestigd, worden.
 6. Afwezigheid zonder melding vooraf wordt als ‘ongeoorloofd absent’ beschouwd en via de mail gemeld aan de ouders.
 7. Leerlingen mogen pas weg wanneer daar toestemming voor is gegeven door de begeleiders. Het is daarom belangrijk dat de leerling voldoende huis- en schoolwerk meeneemt, zodat hij/zij vooruit kan werken.
 8. Wanneer een leerling tijdens de huiswerkklas voortijdig naar huis gaat vanwege ziekte, dan wel vanwege verwijdering wegens vergaand ongeoorloofd gedrag, worden de ouders hierover terstond gebeld. Indien geen gehoor, wordt dit via de mail gemeld.

 

 

Werkwijze

 1. De leerlingen dienen zich te houden aan het elders op deze site vermelde leerlingstatuut.
 2. De begeleiders en leerlingen voelen zich samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer in de huiswerkklas, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt en waarin geconcentreerd kan worden gewerkt.
 3. Bij binnenkomst kunnen de leerlingen thee met een koekje krijgen. Desgewenst kunnen zij tijdens het leerwerk nogmaals een kop thee pakken. Na 16:30 wordt dit allemaal opgeruimd. Zelf meegebracht eten en/of drinken is toegestaan, tenzij dit buitensporig is en door de begeleiding verboden wordt.
 4. Mobiele telefoons dienen uit te staan.
 5. Bij ordeverstoring, die het rustig studeren van andere leerlingen belemmert, kan de leerling voor de rest van die dag geschorst worden. Bij herhaling kan de begeleiding opgezegd worden.
 6. In de huiswerkklassen staan ten behoeve van huis- en schoolwerk een aantal computers met internetverbinding van de school ter beschikking. Het gebruik hiervan gebeurt in overleg met en onder toezicht van de begeleiders.
 7. De leerlingen dienen de benodigde studiematerialen als agenda, huiswerkboekje, studieboeken, schriften, papier en schrijfbenodigdheden zelf bij zich te hebben. Alle boeken en studiematerialen dienen op school in het kluisje van de leerling te liggen. Na afloop van de lessen worden door de leerling alle benodigde studiematerialen vanuit dat kluisje meegenomen naar de huiswerkklas. Na afloop van de huiswerkklas kan alles weer in het kluisje, tenzij er wat mee naar huis moet omdat er thuis nog studiewerk verricht dient te worden.
 8. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij ál hun huiswerk en door school opgedragen taken doorgeven. De begeleiding houdt dit werk  en de voortgang van de leerling daarin nauwkeurig bij op ons leerlingvolgsysteem.
 9. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de begeleiding op de hoogte houden van behaalde resultaten.
 10. De ouders worden uitgenodigd, maar zijn hiertoe beslist niet verplicht!, hun inlogcode van magister ter beschikking te stellen van de begeleiding. Zonder deze code kan over resultaten alleen gecommuniceerd worden na inlevering van een actuele uitdraai van de cijferresultaten.
 11. Indien wij niet beschikken over bovenvermelde inlogcode wordt van de leerlingen verwacht dat zij minstens één keer per maand een uitdraai inleveren van de cijferresultaten.
 12. De leerlingen leveren van hun rapport binnen een week na het uitdelen daarvan een kopie in. Dit geldt met name voor het eindrapport en de daarbij behorende overgang.

  

 

 

Home